Juridiskt meddelande

Läs de här reglerna och villkoren innan du öppnar den här webbplatsen.

 

När du öppnar Movax Oy:s (hädanefter kallat Movax) webbsidor (www-sidor) accepterar du att följa följande regler och villkor: innehållet på de här sidorna, inklusive men inte begränsat till texter, bilder och audiovisuellt material är upphovsrättsskyddat och tillhör Movax (med ensamrätt). Kopiering, överföring, distribution eller förvaring av innehållet, inklusive allt eller delar av innehållet, i någon form utan i förväg skriftligt tillstånd från Movax förbjuds förutom i enlighet med följande regler och villkor.

Movax ger dig tillstånd att spara kopior av utdrag på datorn eller skriva ut dem från de här sidorna för endast personlig användning. Innehållet på Movax www-sidor får endast användas för informationssyfte och på sådana sätt som inte skadar Movax eller Movax rykte på något sätt. Informationen tillhandahållen från Movax www-sidor får inte ändras utan skriftligt tillstånd från Movax.

Movax-logotyp, varumärkesnamn, produktnamn och övriga varumärken från Movax tillhör Movax.

Innehållet på Movax sidor tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”i tillgängligt skick”. Ingen garanti av något slag endera uttryckt eller underförstått ges avseende korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller annat angående www-sidor, förutom om gällande lagar indikerar annat. Movax ger ingen garanti att sidorna eller servern som gör dem tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Innehållet och dokumentationen kan innehålla tekniska felaktigheter, skrivfel eller andra fel. Movax förbehåller sig rätten att göra ändringar och tillägg till all information och att revidera www-sidorna eller återkalla tillgång till dem när som helst.

Movax är inte skadeståndskyldiga på något sätt för eventuella skador, inklusive men inte begränsat till direkta, oförutsedda, indirekta, sekundära, särskilda eller bestraffande skadestånd, förluster eller kostnader eller förlust av vinst genom att du ansluter till Movax sidor eller några sidor kopplade till dem, eller oförmåga att använda innehållet på dessa www-sidor, eller användning eller försök att använda informationen däri eller i samband med bristande prestanda, fel, utelämnande, avbrott, defekt, fördröjning i drift eller överföring, datorvirus eller linje- eller systemfel även om Movax eller dess representanter informerats om dessa skador, förluster eller kostnader. Movax skadeståndskyldighet i sådana fall är begränsad till den största utsträckning som lagen tillåter.

Movax tar inget ansvar för material som ägs, skapas eller publiceras av tredje part som Movax sidor innehåller en länk till. Genom att länka till en sådan tredje parts webbplats ska du granska och godkänna webbplatsens regler för användning innan du använder sådan plats. En länk till en plats som inte tillhör Movax innebär inte på något sätt att Movax stöder området i fråga eller de produkter eller tjänster som hänvisas till i sådan webbplats från tredje part.

När du skickar information eller material till Movax, till exempel via e-post eller via www-sidor, godkänner du följande regler och villkor: (i) du gör materialet tillgängligt med kunskapen att vi kan publicera det; (ii) du garanterar att materialet inte innehåller något som är olagligt, kränkande, obscent, pornografiskt, kränkande, trakasserande eller hotande, eller på annat sätt olämpligt för publicering; (iii) du kommer att göra rimliga ansträngningar för att upptäcka och avlägsna eventuella virus eller annat skadligt innehåll innan du skickar något material; (iv) du äger materialet eller har obegränsad rätt att ge det till oss, och Movax kan publicera materialet och/eller införliva det eller något koncept som beskrivs i det i våra produkter utan kompensation, användningsrestriktioner, erkännande av källan, ansvarighet eller skyldighet till skadestånd; (v) du samtycker till att inte vidta åtgärder mot Movax i förhållande till material som du skickar in, och (vi) du samtycker till att gottgöra Movax om någon part vidtar åtgärder mot Movax i förhållande till det material du skickar.